เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Contact Us

ที่อยู่ : ชั้น 22 อาคาร SunTowers B
123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (02) 789-3232
โทรสารโทรสาร : +66 (02) 617-38130

อีเมล์ : info@omsofts.com
เว็บไซท์ : www.omsofts.com

News & Event

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ: การพัฒนาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานครฯ สาขาหนองแขม หลังจากการติดตั้งระบบ OMSoft blue

“คล่องตัวมากขึ้น ความผิดพลาดในการทำงานลดลง”

แต่เดิมปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการมีปริมาณมากทำให้วิศวกรที่ต้องคอยควบคุมดูแลใช้เวลาในการตรวจสอบผลการดำเนินงานนาน และเมื่อเกิดภาระงานที่มากของวิศวกรในบางช่วง การทบทวนผลการดำเนินงานของระบบอาจไม่ทั่วถึง

หลังจากที่ติดตั้งระบบ OMSoft แล้ว ผู้คุมงานไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในทุกกระบวนการทำงาน เนื่องจาก OMSoft มีระบบในการบันทึกค่าดัชนีชี้วัดมาตรฐานในแต่ละกระบวนการและเมื่อข้อมูลที่บันทึกเกินกว่าค่ามาตรฐาน ระบบจะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และสรุปรายการที่ควรดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

“พนักงานใหม่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ”

การทำงานในระบบเดิมจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำงานมานานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้จะมีระบบคุณภาพ ISO 9001 อยู่แล้ว แต่การบันทึกในรูปแบบกระดาษ และการจัดเก็บข้อมูล ทำให้การกระจายความรู้ไม่ทั่วถึง มีพนักงานบางคนปฏิบัติงานได้มาตรฐาน บางคนต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะพนักงานใหม่ ปัจจุบัน หลังจากติดตั้งระบบ OMSoft พนักงานที่เข้ามาใหม่สามารถเรียนรู้วิธีการทำงานได้ผ่าน OMSoft ซึ่งมีระบบบันทึกกระบวนการทำงานในแต่ละขึ้นตอน พนักงานใหม่สามารถเรียกดูผ่านเว็บไซท์ได้ทันทีเมื่อมีความสงสัยในกระบวนการทำงาน หรือพนักงานสามารถตรวจสอบผลการบันทึกค่าต่าง ๆ ย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเองได้“ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย”

การจัดเก็บข้อมูลเดิม ณ โรงควบคุมคุณภาพกรุงเทพมหานครฯ มีทั้งในลักษณะกระดาษ เอกสารอิเล็คโทรนิค ไฟล์ล็อกจาก PLC และเมื่อนำมารวมกันจัดทำเป็นรายงานส่งให้ผู้บริหารบ้างครั้งมีความผิดพลาด อันเป็นผลมาจาก ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมีความผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกระดาษไม่เชื่อมโยงกับเอกสารอิเล็คโทรนิค มีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่เสมอ

ภายหลังที่นำ OMSoft ไปใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็คโทรนิคส่วนกลาง ข้อมูลที่เดิมมีการบันทึกในกระดาษก็เปลี่ยนเป็นการบันทึกผ่าน PDA ที่สามารถ Sync ข้อมูลลง OMSoft ได้ ไฟล์ล็อกจาก PLC ก็มีการเชื่อมโยงมาแสดงผลใน OMSoft เมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกรวมไว้ที่ส่วนกลาง เมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เรียกดูรายงาน ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ผลที่ได้จึงมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย ผู้บริหารมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นกับข้อมูลในรายงานที่จัดทำด้วย OMSoft

“ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต”

จากเดิมการบันทึกข้อมูลปริมาณมากโดยไม่มีระบบบริหารจัดการและบันทึกข้อมูล ส่งผลให้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นไปได้ยาก หรือ สามารถดำเนินการได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน โรงควบคุมคุณภาพน้ำกรุงเทพมหานครฯ สามารถลดต้นทุนในการจัดการทรัพทยากรทั้งในด้านการใช้สารเคมี ไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร เนื่องจากการวิเคราะห์ระบบการทำงานพร้อมทั้งผลการทำงานที่เก็บได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล กล่าวคือ

  • จากการบันทึกอัตราการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถบ่งชี้อัตราการใช้ที่เหมาะสมที่สุดในการรีดตะกอนได้ และกำหนดให้เป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การรีดตะกอนของพนักงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • สามารถทำนายอัตราการใช้ทรัพยากรเพิ่ม /ลดลง จากข้อมูลทางสถิติที่บันทึก และสามารถจัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
  • เครื่องจักรแต่ละเครื่องสามารถเดินได้อย่างเติมประสิทธิภาพสูงสุด และบางกระบวนการที่ไม่จำเป็นสามารถตัดทอนลงไปได้
  • การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่เครื่องจักรเป็นการยืดอายุของใช้งานของเครื่องจักร และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรลดลง


จากความสำเร็จนี้ จึงมีการนำ OMSoft Blue ไปใช้ยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ สาขาทุ่งครุที่อยู่ภายใต้การดูแลเช่นกัน ซึ่งทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นนั้นน่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวโปรแกรม OMSoft Blue นั้นเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถปรับโครงสร้างและการทำงานให้เข้ากับทุกรูปแบบการทำงาน ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ สาขาทุ่งครุ นั้นจึงสามารถนำมาใช้ได้ทันที และ จากฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกันทั้งระบบ ทำให้ความสามารถในการคำนวณปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะซื้อสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นต่อหนึ่งครั้ง นอกจากนี้แล้วข้อมูลที่เชื่อมต่อกันและทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้สามารถที่จะสลับนำเครื่องจักร จากที่หนึ่งไปใช้อีกทีหนึ่งก่อนได้เมื่อมีความจำเป็น ซึ่งเห็นได้ว่า OMSoft blue สามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน ได้จริง และ เมื่อมีการขยาย ระบบให้ใหญ่ขึ้นยิ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนในระบบอย่างชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาไปกับระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวัน การทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสูญเสียน้อยลง เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน

New Document